• CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

Pouze moderní technologie

volání +48 12 252 38 38

Všeobecné Prodejní Podmínky

Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal Sp. z o.o.

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné prodejní podmínky (VPP) určují pravidla uzavírání smluv o prodeji zboží a poskytování služeb nabízených společností Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Sp. z o. o. se sídlem v Krakově, svyloučením získávání zboží pro účely, které nejsou spojeny sprofesní nebo podnikatelskou činností (spotřebitelský prodej).
 2. Všeobecné prodejní podmínky jsou neodlučitelnou součásti všech prodejních smluv uzavíraných a Prodávajícím - včetně doplňujících nebo náhradních dodávek - a určují vzájemné vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Pro odstoupení od použití těchto Všeobecných prodejních podmínek je nezbytná písemná dohoda, jinak není platné. Vpřípadě rozdílů mezi smluvními podmínkami dohodnutými Stranami a těmito VPP budou se Strany řídit prodejními podmínkami dohodnutými Stranami.
 3. Všeobecné prodejní podmínky jsou předloženy Kupujícímu kseznámení a přijetí nejpozději při předkládání Kupujícím objednávky, kromě toho jsou dostupné na webových stránkách www.bth.pl. Pokud Kupující zůstává vtrvalém obchodním vztahu sProdávajícím, považuje se přijetí Kupujícím Všeobecných prodejních podmínek během první objednávky za jejich schválení pro všechny ostatní objednávky a prodejní smlouvy, až do doby změny jejich obsahu nebo odvolání jejich platnosti.
 4. Nepřijetí Kupujícím těchto VPP opravňuje Prodávajícího kpozastavení vydání a dodávky zboží do doby přijetí VPP vyjádřeného písemným prohlášením Kupujícího. Prodávající může určit dodatečný termín pro přijetí VPP, a pokud během něj nedojde kpřijetí, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
 5. Voblasti prodeje zboží a služeb nabízených Prodávajícím je vyloučeno používání jiných předloh ke smlouvám než tyto Všeobecné prodejní podmínky, především používání všeobecných smluvních podmínek, vzorů smluv a prodejních řádů používaných Kupujícím. To, že Prodávající neprotestuje vůči jakýmkoliv jiným vzorům smluv, než jsou Všeobecné prodejní podmínky, a že Prodávající skutečně dodal zboží nebo poskytl služby, nelze vžádném případě interpretovat jako schvalování jiných vzorů smluv, než jsou Všeobecné prodejní podmínky.
 6. Pojmy použité vdalší části Všeobecných prodejních podmínek znamenají:

Prodávající - Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Stal sp. z o.o. se sídlem v Krakově,

Kupující - subjekt, který je druhou stranou prodejní smlouvy,

Strany - Prodávající a Kupující,

VPP - tyto Všeobecné prodejní podmínky,

Zboží - veškeré zboží a služby nabízené společnosti Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import Sp. z o. o. se sídlem v Krakově,

Smlouva - smlouva o prodeji zboží,

Dodavatel - obchodní partner Prodávajícího, který mu dodává zboží,

 

II. Uzavření smlouvy

 1. Kuzavření smlouvy dojde na základě objednávky předložené Kupujícího písemně, nebo odeslané mailem, nebo faxem a na základě potvrzení této objednávky, stím, že Smlouva je uzavřena až ve chvíli písemného potvrzení Prodávajícího přijetí objednávky, včetně potvrzení odeslaného faxem nebo e-mailem.
 2. Prodávající si vyhrazuje, že během 5 pracovních dnů od dne obdržení objednávky je oprávněn odmítnout její přijetí.
 3. Pokud by Prodávající potvrdil objednávku se změnami nebo výhradami, bude Smlouva uzavřená ve chvíli, kdy Kupujícím potvrdí, že přijímá nabídku včetně těchto změn nebo výhrad. Vpřípadě, že během 3 dnů Prodávající neobdrží potvrzení Kupujícího o přijetí nabídky včetně změn nebo výhrad, je Smlouva považovaná za neuzavřenou a Prodávající není déle vázán předloženou nabídkou.
 4. ústní dohody, ujištění, přísliby a záruky předkládané zaměstnanci Prodávajícího vsouvislosti suzavřením Smlouvy nebo předložením nabídky nejsou pro Strany závazné, pokud nejsou potvrzené vpísemné nebo datové podobě.
 5. Pokud by zdůvodů nezávislých na Prodávajícím a týkajících se Dodavatele nebo výrobce Zboží, Prodávající nemohl realizovat Smlouvu jako celek nebo částečně, je oprávněn od této smlouvy vcelku nebo částečně odstoupit. Prodávající nenese odpovědnost za případné škody vzniklé ztohoto důvodu.
 6. Veškeré změny Smlouvy vyžadují písemné vyhotovení, nebo musí být provedené prostřednictvím e-mailové korespondence, nebo faxem, při čemž změna smluvních podmínek nebo odlišná ústní dohoda je platná od chvíle písemného potvrzení Prodávajícím a má použití výhradně pro danou obchodní transakci.
 7. Mimo ustanovení obsažená ve VPP Prodávající připouští možnost uzavírat individuální smlouvy a vyhrazuje si právo přijímat část objednávky a odmítat objednávku bez uvádění důvodu.

 

III. Informace o zboží, nabídky, vzory, ceny

 1. Veškeré technické informace týkající se Zboží, vyplývající z katalogů, prospektů a jiných reklamních materiálů prezentovaných Prodávajícím, jsou pouze orientační a platí výhradně vtakovém rozsahu, vjakém budou přijaty oběma Stranami.
 2. Kupující je povinen znát technické parametry objednávaného Zboží. Prodávající je povinen dodávat Zboží vsouladu sobjednávkou a není zodpovědný za jeho další použití.
 3. Inzeráty, reklamy a katalogy o zboží nabízeném Prodávajícím mají výhradně informativní povahu. Vzory a vzorky vystavované Prodávajícím mají výhradně názornou a výstavní povahu.
 4. Ceny za Zboží nabízené Prodávajícím neobsahují DPH, ledaže je výslovně uvedeno jinak.
 5. Konečná cena Zboží je určena na základě cen platných u Prodávajícího ke dni předložení objednávky.
 6. Veškeré rabaty, slevy, bonusy apod. poskytované Prodávajícím vyžadují individuální písemné ujednání.

 

IV. Realizace objednávky

 1. Během realizace dodávek si Prodávající vyhrazuje, vzhledem kpovaze nabízených výrobků, toleranci přesnosti množství při realizaci objednávky na úrovni plus/minus 10 %, a vpřípadě kotoučů plus/minus 15 %.
 2. Zboží se prodává množstevně vprodejních jednotkách (např. bm., kg).
 3. Prodávající zaručuje kvalitu jedné strany materiálu. Pokud nebylo dohodnuto jinak, jedná se o vrchní stranu vpřípadě archů a vnější stranu vpřípadě kotoučů.
 4. Kupující nese odpovědnost za to, že technické údaje, kvalita a množství materiálů určené vjeho objednávce nebo smlouvě odpovídají jeho potřebám. Pokud objednávka neurčuje shodu materiálu snormou, nebo neobsahuje popis požadované kvality materiálu, bude objednané Zboží dodané jako obyčejné obchodní zboží, vtakové situaci Prodávající nenese odpovědnost za zvláštní požadavky na kvalitu.
 5. Prodávající si vyhrazuje, že vpřípadě výrobků provedených zkorozivzdorné oceli nelze vyloučit výskyt vad předpokládaných normami. Ztoho důvodu se Kupující zavazuje, že nechá tyto výrobky podrobit zkouškám příslušným pro jejich použití, vyžadovaným vpolských zákonech.
 6. Atesty, certifikáty, prohlášení shody nebo jiné doklady potvrzující kvalitu Zboží, se připojují kdodávanému Zboží, pokud je takový požadavek uvedený vobjednávce, do 5 dnů od data dodávky. Prodávající neověřuje technické informace obsažené v atestech, certifikátech a jiných dokladech potvrzujících kvalitu.
 7. Pokud do doby vydání Zboží nebo vystavení faktury Prodávající neobdržel atesty od výrobce nebo svého dodavatele, dojde k předání nebo odeslání atestů neodkladně po jejich obdržení Prodávajícím. Popsané opoždění nemůže být důvodem kjakýmkoliv nárokům ze strany Kupujícího nebo jeho obchodních partnerů, především kpozdržení nebo omezení platby, nahlášení reklamace a k předložení jiných požadavků, které by měly povahu sankcí.
 8. Předložení objednávky není pro Prodávajícího závazné a absence jeho odpovědi neznamená, že objednávka byla "mlčky přijata", ledaže by Prodávající neodkladně zahájil její realizaci.
 9. Pokud by Prodávající přijal objednávku svýhradami, je Kupující, pokud nepředloží neodkladně své případné připomínky, vázaný obsahem těchto výhrad.

 

V. Normy a pravidla, podle nichž se prodávají materiály a služby

 1. Plechy a kotouče:
 • chemické složení vsouladu s normou EN 10088-2,
 • tolerance pro plechy a kotouče válcované za tepla EN 10029,
 • tolerance pro plechy a kotouče válcované za studena EN 10259,
 • tolerance pro úzké pásy válcované za studena ISO 9445,
 • jakost povrchu a další EN 10028-7
 • plocha BA/2R minimum lesk 700GU
 1. Tolerance a pravidla pro plechy a kotouče
 • vpřípadě objednávek formáty dořezávaných na šířku a na délku jsou tolerance -0,00 / +5mm
 • vpřípadě objednávek broušených nebo foliovaných kotoučů, přijímá se pravidlo, že prvních 5 metrů a posledních 14 metrů nemá fólii, lesk.
 • v případě objednávek na surové, mleté nebo fóliové cívky se jako standard uznává, že 10% materiálu nemusí splňovat požadavky I. stupně.
 • Vpřípadě objednávky plechů přeložených pouze papírem Prodávající nezaručuje povrch bez poškrábání.
 • Na straně B materiálu se může vyskytnout poškrábání - Prodávající nikdy neručí za druhou stranu.
 • Vpřípadě objednávky plechů / broušených kotoučů se přijímá jako standard

- nedobroušené okraje do 15 mm po každé straně plechu

- fólii vyčnívající mimo plochu archu,

 1. Profily, trubky, ploché výrobky
 • chemické složení vsouladu s normou EN 10088-2
 • norma provedení pro svařované provily EN 10219-2 a/nebo ASTM A554,
 • norma provedení pro svařované trubky pro konstrukční a dekorační použití EN 10296-2 a/nebo ASTM A554,
 • norma provedení pro svařované trubky pro průmyslové instalace EN 10217-7,
 • norma provedení pro svařované trubky pro potravinářský průmysl EN 10357 (norma zastoupila DIN 11850),
 • rozměry, tolerance a teoretické hmotnosti pro trubky znerezové oceli ISO 1127
 • tolerance pro řezané ploché výrobky EN10028-7/EN10088-2/EN10088-4, DIN 1017
 • Jako standard se přijímá, že broušené materiály mohou mít zdůvodu obráběcí technologie tloušťku mimo normu, a prvních a posledních 10 cm až 80% menší než je předpokládaná tloušťka materiálu
 1. úhelníky a tyče
 • chemické složení vsouladu s normou EN 10088-3,
 • tolerance pro úhelníky DIN 1028,
 • tolerance pro kulaté tyče válcované za studena EN 10278,
 • tolerance pro kulaté tyče válcované za tepla EN 10060,
 • tolerance pro čtvercové tyče válcované za tepla EN 10059
 • Jako standard se bere, že broušené materiály mohou mít zdůvodu obráběcí technologie tloušťku mimo normu a prvních a posledních 10 cm až 80% menší než je předpokládaná tloušťka materiálu
 1. Laserové řezání, Řezání vodním paprskem, Ohýbání - lis
 • rozměrová tolerance pro laserově vyřezávané prvky PN-EN ISO 9013:2008 Třída 1 nebo rozměrová tolerance v souladu s ISO 2768-c.
 • ohýbané prvky, prováděné poloměrem ohybu, který se rovná přibližně tloušťce plechu
 • rozměrová tolerance ohýbaných prvků CNC: ISO 2768-c
 • Prodávající si vyhrazuje možnost vzniku otlačků / poškrábání od nářadí lisu nebo roštu laseru.
 • Vpřípadě řezání laserem nevypalujeme otvory smenším průměrem než tloušťka materiálu (provádíme značení),
 • Vpřípadě otvorů, které jsou poblíž ohybu, je třeba počítat smožností jejich deformace.
 • Prodávající si vyhrazuje možnost výskytu otlačků / poškrábání způsobených roštem laseru nebo nástrojů lisu,
 • Prodávající si vyhrazuje možnost vzniku krupiček a rozstřiků od laserových roštů na B stránce kusu.
 • Cenová nabídka (pokud nebylo určeno jinak), neobsahuje odstraňování zateklin, připálenin, přívarů vznikajících při technologii řezání laserem ve výsledku odrazu laserového svazku od roštů.
 • Objednávka uvedených prvků je jednoznačná spřijetím technických připomínek, druhu a tloušťky materiálu, technologie provádění a množství kusů.
 • Tolerance při řezání vodním paprskem kvalita NORMAL: ±1,00 mm + sklon max.: +0,2 mm/10 mm tloušťky.
 • Při předložení 1 kusu určitého výrobku si Prodávající vyhrazuje právo na zvýšení rozměrové tolerance

 

VI. Nahlášení reklamací, odpovědnost za vady

 1. Kupující je povinen prozkoumat dodané Zboží zhlediska množství a jakosti vrozsahu neskrytých vad, okamžitě po jeho obdržení.
 2. Nahlášení jakýchkoliv množstevních reklamací musí proběhnout neodkladně po převzetí Zboží, jinak hrozí ztráta oprávnění reklamovat množstevní rozdíly. Výhrady kmnožství zjištěné při převzetí Zboží je třeba uvést vreklamačním protokolu, dodacím listu (WZ, CMR), sepsaném v přítomnosti dodavatelé a neodkladně nahlášeném stejný den.
 3. Vpřípadě reklamací hmotnosti má Prodávající právo požadovat fotografie zvážení, potvrzení o seřízení váhy a jakýchkoliv jiných měřících přístrojů.
 4. Nahlášení jakýchkoliv jakostních reklamací je třeba provést neodkladně po převzetí Zboží, avšak ne později než během 14 dní od převzetí Zboží, jinak Kupující ztratí svá oprávnění reklamovat jakostní rozdíly. Jakostní reklamace může Kupující hlásit nejpozději 30 dní ode dne převzetí Zboží, přičemž musí přiložit vzorek reklamovaného Zboží. Při řešení reklamací se jejich opodstatnění hodnotí podle platných technických norem.
 5. Reklamované Zboží musí být Prodávajícímu dostupné vnezměněné podobě po celou dobu trvání reklamace, do chvíle jejího ukončení, tj. předání informací Prodávajícím.
 6. Vpřípadě uznání, že je reklamace opodstatněná, může Prodávající podle svého rozhodnutí vyměnit Zboží za nové, bezvadné, nebo vadu odstranit. Vyřízení reklamace uvedeným způsobem vylučuje možnost dalších nároků.
 7. Kupující, který si přes zjištěné vady ponechá Zboží jako vyhovující jeho požadavkům, může požadovat příslušné snížení ceny.
 8. Prodávající může odmítnout zohlednit reklamaci, vpřípadě nesprávného použití nebo zpracování Zboží, anebo jeho nesprávného skladování.
 9. Pokud mezi dodaným a prodaným Zbožím jsou vadné pouze některé kusy a tyto se dají oddělit od bezvadného Zboží, oprávnění Kupujícího odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy týkající se realizace objednávky se omezuje výhradně na vadné zboží.
 10. Do doby konečného řešení reklamace má Kupující povinnost skladovat reklamované Zboží příslušným způsobem, na suchém místě, bez přístupu vlhkosti, prachu a tak, aby bylo znemožněno jeho případné poškození nebo ztráta.
 11. Vpřípadě vracení materiálu, na kterém budou stopy po vlhkosti, zašpinění, prachu apod. bude reklamace zamítnutá a Zboží ponecháno Kupujícímu.
 12. Pokud zdůvodu fyzické vady Zboží Kupující odstoupí od smlouvy týkající se uskutečnění jeho objednávky, anebo požaduje dodání bezvadného Zboží na místo vadného, nemůže Zboží odeslat zpět bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
 13. Odpovědnost Prodávajícího za škody vzniklé vdůsledku existence vad vpřípadě realizace oprávnění ztitulu ručení je vyloučená.
 14. Výhrady týkající se množství a/nebo kvality Zboží neopravňuji Kupujícího kpozdržení platby za uskutečněné dodávky.
 15. Vkaždém případě základem pro řešení reklamace Prodávajícím je vyhotovení Kupujícím reklamačního protokolu a fotografické dokumentace neodkladně při nahlášení reklamace.
 16. Prodávající nenese odpovědnost za Zboží použité způsobem, který není vsouladu sjeho určením a technickými vlastnostmi, anebo na kterém vznikly škody vdůsledku chyb vprovedení nebo projektování třetích osob a vdůsledku nedodržení pokynů a návodu výrobce.
 17. Pokud si Kupující nebude přát papír nebo folií, Prodávající nenese odpovědnost za vady materiálu vzniklé vdůsledku chybějícího zajištění.
 18. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené při vybalování Zboží.
 19. Prodávající je oprávněn pozastavit realizaci nároku Kupujícího z titulu reklamace do doby zaplacení Kupujícím veškerých pohledávek vůči němu.
 20. Přijetím tohoto reklamačního postupu Kupující odstupuje od používání oprávnění kprovedení srážek ztitulu svých nároků.
 21. Prodávající neuznává výhrady týkající se vad, nedostatků nebo nesouladu Zboží s objednávkou, pokud bylo možné je zjistit běžnou prohlídkou, a tato prohlídka by nebyla provedena.
 22. Podmínkou pro přijetí vraceného Zboží, které bylo Kupujícím zpochybněno a toto zpochybnění bylo Prodávajícím uznáno, je to, aby Zboží bylo nepoškozené, nezpracované ve výrobních postupech Kupujícího a identifikovatelné, pokud se jedná o parametry uváděné v atestech. Vpřípadě zboží baleného ve výrobě musí být voriginálních, nepoškozených obalech.
 23. Vracení Zboží následuje pouze po předchozím písemném informování Prodejce o tomto a po získání jeho písemného potvrzení/schválení.
 24. Vpřípadě reklamace Prodávající nenese náklady na zkoušky chemického složení, dopravy, výroby, montáže reklamovaného zboží, nebo jakýchkoliv jiné náklady, které nejsou spojené snákupem zboží nebo služeb.
 25. Pokud se po nahlášení vad Kupujícím ukáže, že zjištěné vady neexistují, je povinnosti Kupujícího zaplatit všechny náklady spojené s reklamací.

 

VII. Dodávka, termín a náklady na dodávku

 1. Dodávka Zboží koupeného Kupujícím je realizována na základě jeho objednávky.
 2. Objednávka by měla být předložená vpísemné podobě a měla by určovat přesný název a adresu Kupujícího, sortiment, množství objednávaného Zboží, termín a místo dodávky, dohodnutou sProdávajícím formu a termín platby a měla by být opatřena firemním razítkem a podepsána osobou oprávněnou předkládat objednávky jménem Kupujícího.
 3. Prodávající je vázaný termínem dodávky pouze tehdy, když jej písemně potvrdí. Kupující je zavázaný převzít zboží vurčeném termínu.
 4. Nedodržení termínu dodávky Prodávajícím opravňuje Kupujícího nárokovat si příslušná ze zákona práva pouze tehdy, pokud Prodávající přes písemné dohodnutí se zákazníkem dalšího termínu dále - přes písemnou výzvu - neuskuteční dodávku nebo neposkytne služby se zohledněním bodu 2.
 5. Termín dodávky bude prodloužený o dobu trvání překážek vzniklých vdůsledku okolností, které nezávisí na stranách, tj. např.
 • nedodržení termínu dodávky dodavatelem Prodejce,
 • chyby nebo problémy Poskytovatelé Prodejci, např. problémy s kvalitou oznámené dodavatelem, problémy s surovině, špatná dodávka, atd
 • zásah vyšší moci,
 • nepředvídatelné poruchy vpráci Prodejce, např. přerušení dodávek elektrické energie, dopravní a celní opoždění, dopravní škody včetně blokády silnic, časové omezení nákladního silničního provozu, nedostatky elektrické energie, materiálové a surovinové nedostatky apod.
 • Nedodržení dodávky Prodávajícím zuvedených důvodů způsobuje, že Kupující nebude mít žádné nároky na vyrovnání škody vzniklé z titulu neprovedení smlouvy nebo nedodržení termínu jejího provedení.
 1. Kupující má povinnost převzít Zboží neodkladně po obdržení informace o jeho připravenosti ve skladech Prodejce. Pokud se Kupující opozdí spřejímkou zboží, mohou mu být naúčtovány náklady na skladování, svýhradou jiných oprávnění Prodejce. Každá částečná dodávka by měla být samostatným obchodním případem a může být Prodávající fakturována samostatně.
 2. Pokud bude objednávka vcelku nebo částečně zrušená (výhradně spísemným souhlasem Prodávajícího), je povinností Kupujícího zaplatit veškeré náklady Prodávajícího spojené suskutečňováním této objednávky. Objednávku vžádném případě nelze zrušit bez písemného souhlasu Prodávajícího.
 3. Pokud se Kupující rozhodne využit dodávku zboží uskutečněnou dopravními prostředky Prodávajícího (nebo jeho dodavatelů), zajistí Kupující veškeré nezbytné prostředky umožňující profesionální vyložení vozidla.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změnit čas a termín dodávky, pokud by se vyskytly ktomuto důvody, které jsou Prodávajícím neovlivnitelné, např. omezení silničního provozu, povětrnostní podmínky, zablokované silnice apod. Vpřípadě výskytu uvedených okolností nebude Kupující vsouvislosti sopožděním dodávky požadovat reklamační řízení.
 5. Kupující ručí za to, že příjezdové cesty na místo vykládky umožní vjezd a výjezd vozidla se zátěží na jednu osu 10 tun, délkou návěsu 13,6 metrů a výškou 4,0 metry. O případných obtížích má Kupující povinnost informovat Prodávajícího písemně ve chvíli předkládání objednávky, při čemž zároveň schválí případné zpoždění dodání, které by bylo stímto spojené.
 6. Náklady na dodávku Kupujícímu a jiné další služby se určují individuálně během předkládání objednávky. Veškeré jiné náklady, které by se mohly vyskytnout během realizace objednávky, např. přebalení, řezání, foliování, překládání a další poplatky a daně, platné vdobě realizace objednávky, jdou na vrub Kupujícího, pokud se strany nedohodly jinak.
 7. Po prohlídce Zboží Kupující nebo osoba, která byla ktomuto Kupujícím písemně oprávněná, podepisuje doklad o převzetí zboží. Podepsání dokladu o převzetí zboží je zároveň potvrzením souladu zboží s objednávkou a jeho bezchybnosti.
 8. Prodávající si vyhrazuje, že vpřípadě plateb po termínu, nezaplacení penále za opožděné platby, nebo překročení kreditního rámce Kupujícím a jiných jeho postupů, které by Prodejci způsobovaly škodu, bude uskutečnění dalších objednávek pozdrženo do doby provedení příslušných plateb.

 

VIII. Uskutečnění dodávky a přechod rizika

 1. Pokud se strany nedohodly písemně jinak, přechází riziko dodávky Zboží na Kupujícího ve chvíli předání Zboží osobě oprávněné kjeho převzetí, a to včetně speditéra nebo dopravce.
 2. Ve chvíli vydání věci Prodávajícím, přechází na Kupujícího prospěch i zátěž spojená svěci a nebezpečí jeho náhodné ztráty nebo poškození.
 3. Pokud chybí podrobné dohody, které by měly být uvedené vpříslušných ustanoveních ve specifikaci ze strany Kupujícího, probíhá dodávka podle rozhodnutí Prodávajícího a bez záruky zajištění nejrychlejšího a nejlevnějšího způsobu přepravy Zboží.

 

IX. Obaly

 1. Prodávající se vynasnaží, aby bylo Zboží správně zabaleno. Materiály použité kbalení jsou zaúčtovány vrámci vlastních nákladů Prodejce a nevracejí se, svýjimkou palet.
 2. Vpřípadě individuálních požadavků na balení se požaduje uvedení pokynů týkajících balení už v poptávce nebo v objednávce. Náklady na balení budou uvedeny vobchodní nabídce nebo vpotvrzení objednávky.
 3. Cena palet není součásti ceny Zboží a ceny balení. Vpřípadě přípravy Zboží kdopravování na paletách může Prodávající ke konci každého kalendářního čtvrtletí posílat Kupujícímu seznam počtů odebraných palet, které se momentálně nachází u Kupujícího. Lhůta na vracení palet je 14 dní od data obdržení Kupujícím seznamu počtu palet za určité čtvrtletí spolu svýzvou kjejich vracení.
 4. Pokud by Kupující neprovedl vracení palet vmnožství vyplývajícím zodeslaného seznamu velhůtě do 14 dní, vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad - fakturu sokamžitým termínem zaplacení příslušné hodnoty nevracených palet, bez možnosti jejich vracení vpozdějším termínu. Cena palet se určuje podle platného ceníku Prodejce.
 5. Vpřípadě vracení palet Kupujícím ve lhůtě určené Prodávajícím, náklady na jejich dopravu zpět k Prodávajícímu nese Prodávající. Pokud k vracení palet dojde mimo lhůtu určenou Prodávajícím, náklady na dopravu palet nese Kupující.
 6. Kupující je povinen nahlásit Prodávajícímu záměr vrátit palety, protože Prodávající musí spříslušným předstihem zajistit jejich přejímku.

 

X. Odškodnění

 1. Prodávající si vyhrazuje vyloučení nároků Kupujícího na odškodnění spojené suskutečněním jeho objednávky, které by vyplývalo zvad dodávky, pokud by tyto vady nebyly úmyslně zaviněné Prodejcem.
 2. Kupující se zavazuje kbezpodmínečnému dodržování pokynů týkajících se dalšího zpracování Zboží (návod pro výrobu), montáž, spouštění a obsluhy (návod na obsluhu). Odpovědnost Prodávajícího je vyloučena vpřípadě nedodržování Kupujícím těchto návodů nebo nesplnění Kupujícím zákonných podmínek na uvedení do provozu nebo na uvedení stavebního výrobku na trh a všeobecného používání, případně uvedení na trh a jednotkového používání.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za ztráty nákladů na zpracování Zboží, výrobní ztráty, ztráty příjmu a/nebo jiné ztráty nebo škody důsledkové nebo zvláštní, způsobené přímo nebo nepřímo Kupujícím nebo třetími osobami. Prodávající zodpovídá výhradně za škody vyplývající zjeho hrubé nedbalosti nebo účelového jednání, pokud toto zákazník dokáže, přičemž výše požadovaného odškodnění nemůže být vyšší než 100% hodnoty vadného nebo poškozeného zboží, uváděné na fakturách. Tato výhrada neomezuje jiná ustanovení VPP vylučující úplně odpovědnost Prodejce za škodu.

 

XI. Platební podmínky

 1. Platba za obdržené zboží by měla být provedená beze srážek, neodkladně po vystavení faktury nebo podle dohodnutých platebních podmínek.
 2. Kupující se stává majitelem Zboží ve chvíli provedení celkové platby za toto zboží, ve lhůtách určených Prodávajícím (výhrada vlastnictví prodané věci - čl. 589 občanského zákoníku), ledaže se strany dohodnou jinak. Jiné dohody pro svou platnost vyžadují písemné vyhotovení.
 3. Datum uskutečnění plnění Kupujícím je datum připsání platby na účet Prodávajícího.
 4. Vpřípadě opoždění platby má Prodávající právo bez dodatečné výzvy zaúčtovat penále za opoždění vzákonné výši. Penále za zpoždění se počítají od dne následujícího po dni, ve kterém uplynul termín splatnosti.
 5. Vpřípadě nedodržení termínu splatnosti je Prodávající oprávněný knárokování si zaplacení, vedle hlavní částky penále za zpoždění, také nákladů soudních, exekučních, zastupování při procesu a všech nákladů spojených se stahováním této pohledávky.
 6. Pokud se Kupující zpozdil spříslušnými platbami za více než jednou fakturu, má Prodávající právo započítat jakoukoliv platbu provedenou Kupujícím ztitulu jakékoliv faktury vprvní řadě na pokrytí penále za zpoždění a následně těch pohledávek, které jsou nejdéle vymahatelné.
 7. Kupující není oprávněn předložit vůči Prodávajícímu prohlášení o srážce.
 8. Směnky a šeky se přijímají výhradně za účelem zajištění nároků, po předchozí dohodě s Prodávajícím.
 9. Vpřípadě objednávky Zboží a následně jeho nepřevzetí, odstoupení od objednávky nebo ukončení realizace Smlouvy jakýmkoliv jiným způsobem, je Prodávající oprávněn kzaúčtování smluvního penále ve výši 100% hodnoty včetně DPH části neuskutečněné objednávky.
 10. Vpřípadě odstoupení od objednávky týkající se dodávky Zboží na individuální objednávku zákazníka, výše smluvního penále je 100% hodnoty zboží včetně DPH. Veškeré zálohy zaplacené Kupujícím, které se týkají této objednávky, se zaúčtují na pokrytí uvedeného smluvního penále.
 11. Dodávky na objednávku vyžadují platbu zálohy určené Prodávajícím.
 12. Prodávající je oprávněn požadovat odškodnění převyšující hodnotu smluvního penále.
 13. Kupující se zavazuje kneodkladnému písemnému informování Prodávajícího o každé změně svého sídla nebo bydliště a doručovací adresy pro korespondenci. Pokud by o tomto neinformoval, bude se mít za to, že doručení na adresy uvedené vobjednávce nebo vpodepsaných smlouvách nebo jiných obchodních dohodách, je účinné.
 14. Kupující je povinen neodkladně informovat Prodávajícího o ustanovení zástavného práva nebo jakémkoliv jiném zatížení prodaného Zboží svýhradou vlastnického práva.
 15. Ve chvíli zahájení vůči Kupujícímu konkurzu nebo restrukturalizace je tento zavázaný koznačení Zboží způsobem, který ukazuje vyhrazené vlastnické právo Prodávajícího ktomuto Zboží. Vpřípadě zabavení Zboží, které je vlastnictvím Prodávajícího, vrámci exekučního řízení zaměřeného na majetek Kupujícího, je Kupující povinen neodkladně informovat Prodávajícího o této skutečnosti. Kupující na povinen na žádost Prodávajícího neodkladně předat veškeré informace o tomto a o místě, kde je uskladněno Zboží, jehož vlastnictví je vyhrazeno pro Prodávajícího. Prodávající je oprávněný ke zkontrolování Zboží na místě, na kterém se nachází, a kjeho převzetí.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy s Kupujícím jsou upraveny výhradně podle polské legislativy.
 2. Prodávající a Kupující se budou snažit o smírčí řešení všech sporů vzniklých vsouvislosti a uskutečňováním smluv, na které se vztahují VPP. Pokud by smírčí řešení nebylo možné, veškeré spory vzniklé přímo i nepřímo vsouvislosti stěmito podmínkami budou rozhodovány všeobecnými soudy, místně příslušnými pro sídlo Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo domáhat se svých práv u soudu příslušnému pro Kupujícího, pokud by to mohlo ovlivnit zrychlení rozhodnutí sporu.
 3. Přenesení oprávnění, vyplývajících zuzavřené sDodavatelem smlouvy nebo předložené objednávky na třetí osoby, je bez písemného souhlasu Prodávajícího vyloučeno.
 4. Pokud by byla některá ustanovení VPP neplatná vdůsledku zavedení odlišných zákonných úprav, ostatní ustanovení neztrácejí svou platnost.
 5. Kupující přijetím VPP vyjadřuje souhlas se zpracováváním svých osobních dat Prodávajícím pro účely realizace objednávky.
 6. Kupující přijetím VPP vyjadřuje souhlas se zpracováváním svých osobních dat Prodávajícím a subjekty konajícími na jeho objednávku doma i vzahraničí vsouvislosti suskutečněním smluv o prodeji zboží a služeb nabízených Prodávajícím. Kupující má veškerá oprávnění vyplývající zustanovení zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zák. z 1997, Č. 133, pol. 883 včetně pozd. zm.), především pak je oprávněn nahlížet do vlastních údajů.
 7. Ve věcech neupravených těmito VPP budou příslušným způsobem použity předpisy Občanského zákoníku a zákona ze dne 8. března 2013 o termínech plateb v obchodním styku (Sb. zák. 2013, pol. 403).

 

 

Vseobecne Prodejni Podminky BTH - .pdf

Cenove Palety BTH - .pdf

Formular Stiznosti BTH - pdf