• CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

Pouze moderní technologie

volání +48 12 252 38 38

Kraków, 13.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2017

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

Nazwa zadania:                „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w obrębie działek Inwestora: sieci energii elektrycznej, gazu ziemnego, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, miejscem gromadzenia gazów technicznych, infrastrukturą drogową: drogi wewnętrzne, miejsce parkingowe, place manewrowe na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 oraz przebudowę hydrantu na działce nr ew. 415/53 w miejscowości Podłęże, gm. Niepołomice.”

 

Nr projektu:     RPMP.03.04.04-12-0065/17

 

Tytuł projektu:  Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących produkcji innowacyjnego panelu przy zastosowaniu technologii deformacji blach stalowych

 

1.           Zamawiający

Biuro Techniczno  Handlowe BTH IMPORT STAL sp. z o.o.

ul. Christo Botewa 16

30-798 Kraków

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537117, REGON: 360493386, NIP: 6793106652

Tel.: +48 12 252 38 68, Fax: +48 12 650 33 56, tkotarba@bth.pl

 

2.           Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia( dalej:”Zamówienie” jest budowa hali w systemie generalnego wykonawstwa, w szczególności:

 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia części technologicznej znajduje się w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do przedmiotowego zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie udostępniony Wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty. Na dokumentację składać się będzie projekt wykonawczy + suplement do projektu wykonawczego udostępniony drogą elektroniczną  po wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu na adres mailowy tkotarba@bth.pl  lub fax: +48 12 650 33 56 załącznika nr 1.

 

3.           Nazwa i kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe, pozostałe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-1 Przygotowanie terenu pod budowę

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

4.           Termin realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia: styczeń 2018 r.

Obligatoryjny termin zakończenia hali produkcyjnej: październik 2018 r.

Obligatoryjny termin zakończenia pozostałej części Zamówienia: październik 2018 r.

 

5.           Warunki udziału w postępowaniu

 

W postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

Dopuszcza się łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.

 

 

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. Należy wypełnić załączniki od 4 -8 oraz wnieść wadium. Wszystkie warunki udziału w postępowaniu muszą być spełnione łącznie. W przypadku niespełnienia któregoś z warunków oferta zostaje odrzucona ze względów formalnych.

 

6.           Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

Postępowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej. Ewentualne pytania i niejasności mogą być wyjaśnienie jedynie drogą e-mailową. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Tomasz Kotarba, e-mail: tkotarba@bth.pl   

 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszego Zapytania. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza na stronie internetowej.

 

7.           Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200.000,00 zł.

Wadium musi być wniesione w terminie do dnia złożenia ofert do godz. 15:00 w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a)            pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

b)            poręczeniach bankowych;

c)            gwarancjach bankowych;

 

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.

Wadium wniesione w formie gwarancji musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.

 

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona jedną z ww., zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie uznana za odrzuconą.

 

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego.

Numer rachunku rozliczeniowego 31 1600 1013 0002 0012 2071 7001 prowadzonego w banku BNP Paribas, z zaznaczeniem: Wadium – inwestycja w Podłężu – zapytanie ofertowe 01_2017

 

Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli:

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy:

 

Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwracane z rachunku bankowego (rachunek nie oprocentowany), na którym było ono przechowywane w oryginalnej kwocie 200.000 zł bez pomniejszania o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 

Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 

Zamawiający jest uprawniony do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w następujących przypadkach:

 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

8.           Termin związania ofertą

 

Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

 

9.           Opis sposobu przygotowywania ofert

 

Dokumenty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.

 

 

10.        Miejsce oraz termin składania ofert oraz data wyboru oferenta

 

Składanie ofert w siedzibie zamawiającego: Biuro Techniczno  Handlowe BTH IMPORT STAL sp. z o.o., Podłęże 651, 32-003 Podłęże. Osoba do kontaktu: Tomasz Kotarba tkotarba@bth.pl

 

Termin składania ofert:  upływa z dniem 04.12.2017

 

Oferty zostaną otwarte w dniu następnym po terminie składania ofert.

 

Oferta winna być złożona w trwale zamkniętym opakowaniu z nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, wraz z dopiskiem: „Oferta przetargowa na realizację zadania pod nazwą: „Budowa hali produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 w miejscowości Podłęże, gmina Niepołomice wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej w obrębie działek Inwestora: sieci energii elektrycznej, gazu ziemnego, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, miejscem gromadzenia gazów technicznych, infrastrukturą drogową: drogi wewnętrzne, miejsce parkingowe, place manewrowe na działkach nr ew. 415/64, 415/63, 415/62, 415/58, 515/56, 415/60 oraz przebudowę hydrantu na działce nr ew. 415/53 w miejscowości Podłęże, gm. Niepołomice”

 

Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma stosowne pisemne powiadomienie przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienie o modyfikacji lub wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

 

Koperty oznaczone napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oferty wycofane nie będą otwierane.

 

Koperty oznaczone dopiskiem „Modyfikacja” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 

Data wyboru oferenta: nie później niż 14 dni od daty otwarcia ofert.

 

11.        Opis sposobu obliczenia ceny

 

Wykonawca składa ofertę na wykonanie wszystkich prac w oparciu o zweryfikowaną przez siebie dokumentację projektową oraz zweryfikowany przez siebie przedmiar robót.

 

12.        Kryteria wyboru najlepszej oferty

 

Kryteria wyboru ofert / waga kryterium:

 

Ocena oferty będzie dokonywana według następujących zasad:

 1. kryterium K1: Cena

 

K1 =

K 1min

x 60%

K 1 of

 

K 1 min - oferta z najniższą ceną

K 1 of - badana oferta

 

 1. kryterium K2: Okres gwarancji

K2 =

K 2 of

x 20%

K 2 max

K2 of – okres gwarancji badanej oferty

K2 max – okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji

 

 1. Termin realizacji zamówienia K3 

K3 =

K 3 min

x 20%

K 3 of

K 3 min - oferta z najkrótszym terminem realizacji inwestycji

K 3 of – termin realizacji zamówienia badanej oferty

 

 

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w ściśle określonym przez niego terminie. Brak złożenia wyjaśnień w terminie może skutkować nieprzyznaniem punktów w ramach danego kryterium lub całkowitym odrzuceniem oferty.

 

Uwaga! W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia wskazanego w ofercie, Zamawiający naliczy kary umowne, które zostaną określone w Umowie na realizację robót.

 

13.        Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria wyboru.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku postępowania ofertowego.

Zamawiający wyraża intencję zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w terminie do 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zmawiający powiadomi Wykonawcę. Wzór umowy jest dostępny na wyraźne życzenie potencjalnego wykonawcy.  Wzór umowy dostępny będzie od dnia 15.11.2017.

 

14.        Pozostałe informacje:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

15.        Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 

Przed złożeniem oferty potencjalny wykonawca musi:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 

 

W przypadku podpisania dokumentów przez osobę nieupoważnioną zgodnie z dokumentem rejestrowym należy dostarczyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

16.        Załączniki

 

 1. Załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia do przetargu
 2. Załącznik nr 2 -  Formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 – Tabela podziału ceny ryczałtowej zawierająca szczegółową listę robót do wykonania.
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych
 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu zasobów osobowych i technicznych.
 7. Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
 8. Załącznik nr 8 – Wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia