• CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

 • CENTRUM OBRÓBKI STALI

tylko nowoczesne technologie

zadzwoń +48 12 252 38 38

Obowiązek informacyjny

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:

 1. Administratorem danych jest Biuro Techniczno-Handlowe BTH Import STAL Sp. z o.o z siedzibą pod adresem: ul. Christo Botewa 16, 30-798 Kraków;

 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@bth.pl;

 3. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;

 4. moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;

 5. moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

 6. moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu ich archiwizacji;

 7. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 8. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn.  nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;

 9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej na zadanie pytanie;

 10. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.